Fri rettshjelp

Informasjon om ordningen med fri rettshjelp. Spør en advokat om du kan få gratis bistand.

Klage på håndverkertjenester

Når foreligger det en mangel etter håndverktjenestelova § 6?

  1. Mangelfull ytelse

Hva som skal til for at en håndverktjeneste er mangelfull reguleres etter håndverktjenestelova § 17. Etter bestemmelsen foreligger det en mangel dersom det resultatet som blir levert ikke samsvarer med §§5, 6 og 9 (3) eller det som ellers er avtalt. Videre må avviket ikke skyldes forhold på forbrukers side. I det følgende vil det gjøres rede for når det foreligger en mangel etter hvtjl § 6.  

2. Mangel etter håndverktjenestelova § 6

Etter hvtjl § 6 foreligger det en mangel dersom tjenesten ikke blir utført i samsvar med «sikkerhetskrav» fastsatt i lov eller i medhold av lov. «Sikkerhetskrav» er nærmere definert i forarbeidene til loven:

«Med sikkerhetskrav menes krav som stilles for å hindre at det gjennom tjenesten oppstår skade på person eller på ting eller fast eiendom, særlig den ting eller eiendom tjenesten gjelder. Hvorvidt sikkerheten er det eneste formålet med forskriften, er uten betydning, det er tilstrekkelig at ett av formålene er å hindre skade. For ordens skyld nevnes at forskrift i utkastet også omfatter lov.» 

Arbeidet må dermed utføres i samsvar med de sikkerhetskrav som følger av lovgivningen eller forskrifter på området. Eksempler på dette er byggeforskrifter og branntekniskeregler. At arbeidet skal utføres i samsvar med krav fastsatt i lov og forskrifter stiller ikke bare krav til resultatet, men også fremgangsmåten frem til resultatet. Dette omfatter utførelsesmetoder, materialer og forholdene på arbeidsplassen. Materialene som benyttes må oppfylle de sikkerhetskrav som følger av forskriftene uavhengig av om det er forbruker eller tjenesteyter som har anskaffet dem.

Bestemmelsen henger sammen med § 5 om at arbeidet skal utføres fagmessig. I motsetning til § 5, kan imidlertid ikke hvtjl § 6 fravikes. Dette innebærer at forbrukeren kan bestille at arbeidet ikke utføres på en fagmessig måte, men det kan ikke avtales at arbeidet utføres i strid med sikkerhetskrav. Dette følger av forarbeidene til loven, jf NOU1979:42. Bestemmelsens ufravikelighet er begrunnet med at dersom det offentlige har ansett det nødvendig å sette krav for hvordan enkelte ytelser skal utføres, bør ikke partene i en avtale kunne avtale seg bort fra disse sikkerhetskravene. I de tilfeller forbrukeren ha bestilt en tjeneste som i strid med sikkerhetskrav, vil tjenestyrer ha en plikt til å nekte å utføre arbeidet på den måten som forbrukeren ønsker. En slik plikt vil ikke tjenesteyteren ha dersom forbrukeren ønsker å en ytelse utført på en måte som ikke er «fagmessig» etter § 5. Nettopp fordi den fagmessige måten å utføre et arbeid på ikke nødvendigvis er begrunnet i sikkerhetshensyn.