Fri rettshjelp

Informasjon om ordningen med fri rettshjelp. Spør en advokat om du kan få gratis bistand.

Fri rettshjelp personskade, yrkesskade og trafikkskade

Etter lov om fri rettshjelp § 11 og § 16 har den som er personskadet eller etterlatte krav på fri rettshjelp “i sak om erstatning for personskade eller tap av forsørger”. En har dermed krav på både fritt rettsråd for å vurdere personskadesaken, samt fri sakførsel dersom en går til søksmål mot f.eks forsikringsselskap, uaktsom skadevolder eller kommune.

Typiske situasjoner kan være den som har pådratt seg trafikkskade, yrkesskade eller på annen måte pådratt seg en personskade og ansvaret muligens kan bæres av noen andre enn skadelidte selv(typisk et forsikringsselskap). En kan også få fri rettshjelp til å gå til erstatningssak mot barnevernet, skole eller kommune, f.eks etter psykisk skade etter unnlatt omsorgsovertakelse eller mobbing.

Ytterlige eksempler på personskadesaker der du kan få gratis advokatbistand gjennom rettshjelpsordningen:

  • Trafikkskade etter bilulykke, motorsykkelulykke mv.
  • Personskade etter togulykke, trikkeulykke mv.
  • Psykisk skade etter uaktsomhet fra barnevern, skolevesenet eller kommunen for øvrig.
  • Yrkesskade etter arbeidsulykke
  • Yrkessykdom

Det er inntekts- og formuesgrenser for å få fri advokathjelp i denne type saker. For voldsofre som krever erstatning fra gjerningsmannen kommer en annen bestemmelse som ikke er behovsprøvd til anvendelse. For voldsofre som søker om voldsoffererstatning kommer ytterligere en annen bestemmelse til anvendelse, men her gjelder også inntekts og formuesgrensene.

Les også om bistandsadvokatordningen, som er en offentlig ordning som gir voldsofre i særlige saker rett til fri advokatbistand.