Fri rettshjelp

Informasjon om ordningen med fri rettshjelp. Spør en advokat om du kan få gratis bistand.

Erstatning for urettmessig straffeforfølgning

Etter lov om fri rettshjelp § 11 kan siktede i straffesak få fri rettshjelp til å kreve erstatning  for urettmessig straffeforfølgning.

Urettmessig straffeforfølgning reguleres nærmere i straffeprosessloven kapittel 31. En siktet har krav på erstatning dersom han blir frifunnet eller forfølgningen av ham blir innstilt, eller dersom fengslingen var i strid med internasjonale konvensjoner. Ved justismord har domfelte også krav på erstatning og oppreisning.

En har krav på både erstatning for økonomisk tap samt oppreisning etter statens satser.

Det er ikke behovsprøving for å få advokatbistand til slik søknad. Dersom du har oppnevnt forsvarer vil han kunne bistå deg med søknaden.

Les mer om erstatning ved trafikkskader, yrkesskader og andre personskader.

Mer om fri rettshjelp ved søknad til kontoret for voldsoffererstatning.

Mer om bistandsadvokatordningen.